Day: May 24, 2022

ธรรมะ

ธรรมะกับการดำรงชีวิต ธรรมะกับการดำรงชีวิต ศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ได้ หลายๆ คนที่เคยหลงผิดก็กลับเข้ามาสู่เส้นทางชีวิตที่ถูกต้องด้วยธรรมะ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ทุกบ้านที่มีการนับถือศาสนาพุทธก็จะมีพระพุทธรูปเพื่อบูชาและกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของท่าน ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต และในสังคมที่เราอาศัยอยู่อย่างแน่นอน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากการที่ คนเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั่นเอง ที่นำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ ก็เพื่อเป็นการทบทวนความจำที่เราได้เคยเล่าเรียนมา พินิจพิจารณาถึงความเป็นจริงในแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ และนำไปปฏิบัติด้วยอันเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุด ในทางศาสนามีหลักคำสอนชั้นสูงที่เรียกว่า “สัจธรรม” อันเป็นหลักความจริงของโลก เป็นหลักความจริงของชีวิต ที่ใครหลายๆ คนได้มองข้ามมันไป จนทำให้ชีวิตก่อเกิดแต่ความทุกข์ ไร้ซึ่งความสุขทั้งกาย วาจา