ธรรมะกับการดำรงชีวิต 

ธรรมะ

ศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ได้ หลายๆ คนที่เคยหลงผิดก็กลับเข้ามาสู่เส้นทางชีวิตที่ถูกต้องด้วยธรรมะ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ทุกบ้านที่มีการนับถือศาสนาพุทธก็จะมีพระพุทธรูปเพื่อบูชาและกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของท่าน ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต และในสังคมที่เราอาศัยอยู่อย่างแน่นอน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากการที่ คนเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั่นเอง ที่นำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ ก็เพื่อเป็นการทบทวนความจำที่เราได้เคยเล่าเรียนมา พินิจพิจารณาถึงความเป็นจริงในแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ และนำไปปฏิบัติด้วยอันเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุด

ในทางศาสนามีหลักคำสอนชั้นสูงที่เรียกว่า “สัจธรรม” อันเป็นหลักความจริงของโลก เป็นหลักความจริงของชีวิต ที่ใครหลายๆ คนได้มองข้ามมันไป จนทำให้ชีวิตก่อเกิดแต่ความทุกข์ ไร้ซึ่งความสุขทั้งกาย วาจา และจิตใจ จึงทำให้ความทุกข์นั้นมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต  ความยึดถือนี้เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจของเรา ยึดถือว่าเป็นลูกของฉัน หลานของฉัน เงินของฉัน ทองของฉัน อันนั้นอันนี้เป็นของฉันทั้งนั้น  แท้จริงแล้วความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของใคร

เรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง มีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่ง ถ้าตั้งใจดู ตั้งใจฟัง ตั้งใจคิด เราก็จะได้พบสิ่งนั้นเหมือนกัน เมื่อได้พบแล้ว เราก็นำมาเป็นหลักสำหรับพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ และปัญหาเหล่านั้นก็จะค่อยๆ คลี่คลายไป

หลักในการดำรงชีวิตนั้นมีอยู่  3 หลัก คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความเป็นอนัตตา คือ ที่ไม่ใช่ของตัวตนที่แท้จริง นั่นคือ การยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มองภาพแห่งความเป็นจริง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา  ถ้ามีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจก็จะพอคิดได้ อย่าใจร้อน ทุกสิ่งมีระยะเวลาของมัน  ถ้าได้ใช้ธรรมะเป็นหลักพิจารณาก็สบายใจ ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นมากเกินไป ถึงบทตัวเราป่วยเองบ้างก็ขอให้มันป่วยแต่กาย อย่าให้ใจป่วยเข้าไปด้วย ร่างกายเจ็บปวด แต่อย่าให้ใจเข้าไปเจ็บปวด เราต้องรู้จักแยกความรู้สึกนั้นออกจากกันได้พอสมควร ก็จะมีความสบายตามควรแก่ฐานะ